കാരുണ്യത്തിന്‍റെ പളുങ്കുകടല്‍ ഡിവൈനില്‍
(25/Sep/2016)

കാരുണ്യ വര്‍ഷ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ Divine Mercy Congress മുരിങ്ങൂര്‍ ഡിവൈന്‍ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തില്‍

Location Map